سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیران رهبر – کارشناسی ارشد زراعت
سلیمان محمدی – هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب
لیمو هوشمند – کارشناسی ارشد زراعت
تورج شمس برهان – کارشناس جهاد کشاورزی مهاباد آلیستار

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم برعملکرد و اجزای آن در سه رقم آفتابگردان (آذرگل، آلستار و ایروفلور) آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب به صورت فاکتوریل اجرا شد . فاکتورها ها ی مورد بررسی شامل رقم (سه سطح ) و تراکم(چهار سطح ۵، ۷، ۹، ۱۱ بوته در متر مربع ) با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بود. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را بین صفات برای صفات تعداد روز تا گلدهی، وزن هزاردانه، عملکرد دانه در واحدسطح، درصد روغن، عملکرد روغن در واحد سطح، درصد پوکی، نشان داد. بین سه هیبرید مورد مطالعه از لحاظ کلیه صفات در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی دار به دست آمد . بیشترین عملکرد دانه ، عملکرد روغن و درصد روغن از بالاترین تراکم حاصل شد . افزایش درصد روغن در تراکم های بالاتر احتمالا به درصد پوسته کمتر و وزن هزار دانه کمتر در این تراکم مربوط است . هیبرید آلستار از نظر وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد روغن در واحد سطحو درصد روغن برتر از ارقام آذرگل و ایروفلور بود.