سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید خدائیان – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی زاهدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد ذرت شیرین رقم KSC 403 در تابستان ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. چهار تراکم کاشت شامل ۵۰۰۰۰، ۷۰۰۰۰، ۹۰۰۰۰ و ۱۱۰۰۰۰ بوته در هکتار مورد مقایسه قرار گرفتند. فواصل خطوط کاشت ۶۰ سانتی متر در نظر گرفته شد. تراکم های مختلف از نظر تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در بلال، وزن صددانه و عملکرد دانه تر از نظر آماری اختلاف معنی داری داشتند . به طوری که با افزایش تراکم تعداد بلال در بوته ، تعداد دانه در بلال و وزن صد دانه کاهش یافتند. عملکرد دانه تر با افزایش تراکم از ۵۰ به ۷۰ هزار بوته در هکتار افزایش و سپس با افزایش بیشتر تراکم کاهش یافت . بیشترین عملکرد دانه تر در تراکم ۷۰ هزار بوته در هکتار ( ۳۴ تن در هکتار) و کمترین آن در تراکم ۱۱۰ هزار بوته در هکتار ( ۲۲ تن در هکتار) به دست آمد. بنابراین تراکم ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار با فاصله ردیف های ۶۰ سانتی متر برای این گیاه در شرایط آب و هوایی اصفهان توصیه می شود.