سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی محسنی دلارستاقی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
حمیدرضا مبصر – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمدعلی جزایری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مجتبی جعفرزاده – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور تعیین بهترین تراکم بوته و مناسبترین فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه عدس رقم گچساران ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۸۶-۱۳۸۵ اجرا گردید . تیمارها شامل چهار سطح تراکم کاشت ( ۲۷۰، ۲۲۰ و ۱۷۰ و ۱۲۰ بوته در مترمربع ) و فاصله ردیف کاشت شامل ( ۷۵ ، ۵۰ و ۲۵ سانتیمتر) بود. نتایج نشان داد که فاصله ردیف کاشت اثر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت. اما تراکم بوته بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۵% اثر معنی دار داشت . بطوریکه تراکم ۲۲۰ بوته در مترمربع با ۴۵۶۸ کیلوگرم و تراکم ۲۷۰ بوته در مترمربع با عملکرد ۳۷۳۳ کیلوگرم در هکتار بترتیب بالاترین و پایین ترین عملکرد دانه را داشتند. اثر متقابل فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه معنی دار نبود ، اما فاصله ردیف کاشت ۵۰ سانتیمتر و تراکم ۲۲۰ بوته در مترمربع با داشتن میانگین عملکرد دانه ۳۸۶۱ کیلوگرم بالاترین و فاصله ردیف کاشت ۷۵ سانتیمتر با تراکم ۲۷۰ بوته در مترمربع با میانگین عملکرد ۲۹۵۲ کیلوگرم در هکتار کمترین مقدار را دارا بودند.