سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم احمدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی سپهری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
گودرز احمدوند – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
ابراهیم روحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و رقم بر عملکرد واجزای عملکرد لوبیا قرمز آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه سنندج به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت . ارقام کشت شده شامل : صیاد ، درخشان، گلی ویک رقم محلی و تراکم های مورد استفاده نیز شامل : ۱۵، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ بوته در متر مربع بودند . نتایج نشان داد که از نظر عملکرد دانه در بین ارقام مختلف تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی بین تراکم های مورد نظر در سطح احتمال ۱% تفاوت معنی دار مشاهده شد . حداکثرو حداقل عملکرد به ترتیب از تراکم های ۳۰ و ۱۵ بوته در متر مربع به دست آمد. که افزایش عملکرد در تراکم ۳۰ بوته در متر مربع ناشی از افزایش تعداد غلاف در بوته بوده است. اثرات متقابل رقم با تراکم درسطح احتمال ۱% معنی دار بود . در این زمینه رقم صیاد با تراکم ۳۰ بوته درمترمربع دارای بیشترین عملکرد دانه و رقم محلی با تراکم ۱۵ بوته در متر مربع دارای کمترین عملکرد دانه در واحد سطح بوده است. در این مطالعه اثر تراکم بر وزن کل ماده خشک تولیدی و تعداد غلاف در بوته معنی دار شد.همچنین اثر رقم بر تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه وشاخص برداشت معنی دار به دست آمد