سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
جاذبه بستانی بنایی – گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دزفول
محمدرضا جاهدی تلاوت – استادیار گروه زراعت،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
سید عطاءالله سیادت – استادیار گروه زراعت،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:
به منظور بررسی اثر بوته و رقم برعملکرد و اجزای عملکرد جو، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز در سال ۱۳۹۱ اجراشد.فاکتورهای آزمایش شامل: تراکم بوته در چهار سطح ( ۱۵۰، ۲۵۰، ۳۵۰ و۴۵۰ بوته در مترمربع) و رقم در سه سطح (سراسری، جنوب و نیمروز) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که تراکم بوته تاثیر معنی داری بر تمامی صفات مورد بررسی به جز درصد پروتئین دانه داشت. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در تراکم ۳۵۰ بوته در متر مربعف به ترتیب با ۴۰۲۰ و ۷۲۹۰ کیلوگرم در هکتار بدست امد. رقم نیز برتمامی صفات مورد بررسی اثر معنی داری داشت، بطوری که بیشترین عملکرد دانه و بیشترین عملکرد بیولوژیک، در رقم سراسری به ترتیب با ۳۳۶۰ و ۷۱۹۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.با توجه به نتایج بدست آمده،عملکرد و اجرای عملکرد دانه در تراکم ۳۵۰ بوته در متر مربع افزایش یافت و رقم سراسری نیز، رقم برتر بود.