سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید حکم علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رئوف سید شریفی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی قدیم زاده – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته وسطوح مختلف کود نیتروژنه بر توان ذخیره سازی وانتقال مجددمواد فتوسنتزی در ذرت ، آزمایشی در سال ١٣٨٤ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان اردبیل بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکراراجرا شد . کرتهای اصلی به سطوح کود نیتروژنه (۰، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار ) وکرتهای فرعی به تراکم های بوته (۷، ۹ و ۱۱ بوته در متر مربع)اختصاص داده شد. نتایج نشان داد میزان انتقال ماده خشک ازکل بوته ذرت با بالا رفتن تراکم افزایش و با افزایش مصرف کود نیتروژنه کاهش یافت . معنی دار شدن سهم انتقال مجدد در عملکرد دانه، تحت تاثیر اثر متقابل تراکم وسطوح کود نیتروژن در سطح احتمال یک درصدو مقایسه میانگین ها نشان داد که افزایش تراکم بوته و کاهش مصرف کود نیتروژنه منجر به افزایش سهم انتقال مجدد در عملکرد د انه می شود. به طوری که بیشترین سهم، در بالاترین تراکم و سطح شاهد کود نیتروژنه مشاهده شد . روند مشابهی نیز در میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه مشاهد گردید.