سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید حکم علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سیدشریفی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی قدیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

آزمایش زیر به منظور بررسی اثر تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژنه به مراحل فنولو ژیک ذرت در سال زراعی ١٣٨٤ درمزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکراراجرا شد . کرت های اصلی به سطوح کود نیتروژنه (۰، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم درهکتار)وکرت های فرعی به تراکم ها ی بوته (۷، ۹ و ۱۱ بوته در متر مربع)اختصاص داده شد.نتایج نشان داد طول دوره رشد رویشی، و کل دوره رشد با افزایش تراکم بوته و سطوح کود نیتروژنه افزایش می یابد.طول دوره رشد زایشی نیز تحت تاثیر سطوح کود نیتروژنه قرار دارد ولی سطوح تراکم تاثیر معنی داری بر طول این دوره نداشت . مقایسه میانگین ها نشان داد طول دوره تطابق گلدهی تخت تاثیر تراکم بوته، سطوح کود نیتروژنه و اثر متقابل تراکم در سطوح کود نیتروژنه قرار دارد بطوریکه بالاترین طول این دوره در تراکم ٧ بوته در متر مربع و ١٥٠ کیلوگرم کود نیتروژنه در هکتار بدست آمد .دوره پر شدن دانه تحت تاثیر تراکم بوته وسطوح کودنیتروژنه قرار نگرفت.