سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید درخشنده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
مهدی مدن دوست – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
عیسی افشار – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

به منظور رسیدن به بهترین رقم یا ارقام مناسب کاشت و همچنین بهترین میزان تراکم ، تحقیقی در منطقه صورت گرفت . آزمایش مزبور به صورت اسپیلت – پلات در قالب بلوک های تصادفی با سه تیمار تراکم در کرت فرعی در سه تکرار به اجرا در آمد . بعد از تجزیه واریانس داده ها اثر رقم و تراکم و اثر متقابل تراکم با رقم بر عملکرد معنی دار نشد . و در مورد شاخص سطح برگ و اثر متقابل تراکم با رقم در سطح ۵ درصد معنی دار بود . در مورد وزن خشک اثر رقم و اثر متقابل رقم با تراکم در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اثر رقم در سطح پنج در صد بر اساس وزن هزار دانه معنی دار بود. ولی اثر متقابل رقم با تراکم و اثر تراکم به تنهایی معنی دار نبود . در مورد اثر رقم بر تعداد سنبله در متر مربع در سطح یک درصد معنی دار بود و سایر عوامل معنی دار نبود. تنها اثر متقابل رقم و تراکم بر ارتفاع بوته در سطح یک در صد معنی دار بود و سایر عوامل معنی دار نبود.