سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نگارستانی – کارشناس ارشد آموزشی بخش زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
پریسا جمشیدی – دانشجوی کارشناسی رشته زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ریحانه خواجه پور – دانشجوی کارشناسی رشته زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهاره پارسا مطلق – دانشجوی کارشناسی رشته زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر الگوی تر اکم و کاشت روی عملکرد و شاخص های رشد و میزان اسیدسیانیدر یک در سورگوم آزمایش در دانشگاه باهنر کرمان انجام شد. این تحقیق (آزمایش ) با طرح بلو ک کامل تصادفی با سه تکرار و دو تیمار انجام شد : به صورت تر اکم گیاهی در ٤ سطح ٥٠ هزار ، ٧٠ هزار ، ٩٠ هزار و ١١٠ هزار و با الگوی کاشت در سه سطح (شمال جنوبی (n-s) ) ، (شرقی غربی (e-w)) ، (شمال شرقی‐-جنوب شرقی (en-se)) انجام شد . نتایج نشان داد با افزایش تراکم گیاهی میزان ماده خش ک افزایش می یابد . در جهت شمال – جنوبی بیشترین میزان ماده خشک به دست آمد که علت این بود که در این جهت گیاهان نور بیشتری دریافت می کنند. با افزایش تر اکم گیاهی شاخص سطح برگ توسعه می یابد هر چند که با افزایش سطح برگ و افزایش شاخص سطح برگ ، به جهت دانه گیاهی وابسته است که جهت شمال – جنوبی نسبت به سایر جهت ها دارای بیشترین کاهش می باشد. بیشترین میزان افزایش رشد محصول در تر اکم گیاهی ١١٠ هزار و جهت شمال – جنوبی (n-s) به دست آمد . کل ماده خشک در تر اکم گیاهی (plant/hec) 110 هزار دارای بیشترین میزان بدست آمد . در جهت شمال‐- جنوبی (n-s) و تراکم گیاهی (plant/hec) 50 هزار کمترین میزان اسیدسیانیدریک بدست آمد.