سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهیل کبرایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه,
کیوان شمس, – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه,
قدرت اله فتحی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، مجتمع عالی آموزشی کشاورزی رامین
عبدالمجید رضایی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف کاشت بر روند رشد عملکرد و اجزا سه رقم سویا در شرایط کرمانشاه، آزمایشی در سال ١٣٨١ و در مزرعه تحقیقاتی ماهیدشت کرمانشاه وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی انجام شد . این تحقیق به صورت آزمایش فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد که فا کتور رقم در سه سطح شامل ، ارقام ویلیامز ، زان و کلارک و فا کتور تر اکم نیز در سه سطح شامل فاصله بوته روسی ردیف ۳، ۵ و ۷ سانتی متر در بلو ک ها قرار گرفتند . نتایج نشان داد که در میان ارقام مختلف بیشترین وزن خشک بوته متعلق به رقم کلارک می باشد، همچنین مقایسه تجمع ماده خشک در تراکم های مختلف نیز بیانگر این بود که با افزایش تر اکم از وزن خشک اندام های هوایی کاسته می شود . مقایسه روند تغییرات شاخص سطح برگ در تراکم های مختلف نشان داد که با افزایش تر اکم، شاخص سطح برگ نیز افزایش می یابد و لذا بیشترین شاخص سطح برگ در تراکم D1 مشاهده شد. همچنین با افزایش تراکم سرعت رشد محصول تا حدی افزایش یافت و پس از آن با افزایش بیشتر تر اکم از میزان CGR کاسته شد .بطوری که حد اکثر CGR در تر اکم D2 مشاهده شد. مقایسه روند تغییرات RGR نیز نشان داد که در میان ارقام مختلف ، رقم ویلیامز و در میان تراکم ها ی مختلف ، تر اکم D3 دارای بیشترین مقدار RGR می باشند. در این تحقیق با افزایش تراکم، ارتفاع گیاه، فاصله تشکیل اولین شاخه فرعی از سطح خا ک، طول میان گره ، تعداد گره درشاخه اصلی ، تعداد دانه در هر غلاف در بوته ، عملکرد دانه در واحد سطح و عملکرد بیولو ژیکی افزایش و تعداد شاخه فرعی، تعداد گره در شاخه فرعی و بوته ، تعداد غلاف در شاخه فرعی و بوته ، تعداد دانه در شاخه فرعی و بوته ، وزن خشک دانه در شاخه فرعی و بوته با افزایش تراکم، کاهش یافت . درصد پروتئین ، درصد روغن ، شاخص برداشت ، وزن صد دانه در شاخه اصلی ، شاخه فرعی و بوته و تعداد دانه در هر غلاف در شاخه اصلی و فرعی تحت تاثیر تر اکم کاشت قرار نگرفت . نتایج همچنین نشان می دهد که اثر رقم بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در واحد سطح معنی دار بوده و رقم ویلیامز بیشترین عملکرد دانه و رقم کلارک بیشترین عملکرد بیولوژیک را در واحد سطح به خود اختصاص دادند.