سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا کوچکی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
لیدا رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
فرنوش فلاح پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه مشکلات ناشی از مصرف علف کش ها باعث شده تا محقیقن به دنبال جایگزینی روشی جهتت کنترل علفهای هرز در راستای نیل به اهداف کشاورزی پایدار باشند. یکی از روش ها جهت کاهش مصرف علف کش ها استفاده از سیستم کشت مخلوط می باشد. بدین منظور آزمایشی جهت بررسی اقثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر جمعیت علف های هرز در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. تیمار شامل کشت مخلوط تراکم معمول لوبیا با تراکم معمول ذرت با اضافه ۱۰%،۲۰%،۳۰%، تراکم معمول ذرت با تراکم معمول لوبیا با اضافه ۱۰%،۲۰%،۳۰%، تیمار های شاهد(کشت خالص ذرت و کشت خالص لوبیا با تراکم معمول) بود. نمونه گیری از هر کرت به طور جداگانه و به تفکیک گونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش تراکم گیاه زراعی سبب تشکیل کانوپی متراکم شده و مانع رسیدن تشعشع به علف های هرز در زیر کانوپی شده و این امر باعث کاهش زیست توده علف های هرز شد.علاوه بر این در کشت مخلوط می توان با مدیریت اصولی و دقیق در زمینه کنترل علف های هرز با کاهش یا عدم مصرف علف کش ها به نتایج مطمئن تر و با امنیت بیشتر دست یافت.