سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم نجفی – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج
اوژن رضا نادور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و آزاد اسلامی واحد ساوه.
منصور چقماقی یزدی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر پنج تراکم (۷۰، ۹۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۳۰ هزار بوته در هکتار ) و سه فاصله ردیف (۶۰، ۵۰ و ۷۵ سانتی متر ) بر کارایی مصرف آب و درصد پروتئین ذرت سیلویی رقم کرج ٧٠٤ (KSC704) ، آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح پا یه بلوک کامل تصاد فی با سه تکرار در دوسال زراعی سال اول در منطقهاسلامشهر و سال دوم در منطقه کرج ) اجرا گردید.نتیجه آزما یش نشان داد اثر فاصله رد یف در سال اول بر کارایی مصرف آب عملکرد بلال در سطح ١% معنی دار شد .بیشترین کارایی مصرف آب عملکرد بلال از فاصله رد یف ۵۰cm بدست آمد .اثرفاصله رد یف در سال اول بر کارایی مصرف آب عملکرد س یلویی در سطح ١% معنی دار و بیشترین آن نیز از فاصله رد یف ۵۰cm بدست آمد .اثر تراکم در سال اول بر کارایی مصرف آب عملکرد بلال از نظر آمار ی معنی دار نشد اما در سال دوم در سطح ٥% معنی دار شد و بیشترین آن از تراکم ١٣٠ هزار بوته در هکتاربدست آمد .اثر تراکم در دوسال بر کارایی مصرف آب عملکرد سیلویی در سطح ١% معنی دار و بیشترین کارایی مصرف آب عملکرد بلال درسال اول از تراکم ١٠٠ هزار بوته و در سال دوم از تراکم ١٣٠ هزار بوته در هکتار بدست آمد .اثر هیچکدام از تیمارها بر رو ی درصد پروتئین معنی دار نشد.