سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیوان شمس – اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
روزبه رضایی زنگنه – اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

این پژوهش به منظور ارزیابی اثر تیمارهای تراکم و رقم ، بر روند پر شدن دانه ، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود دیم در مزرعه آزمایشی واقع در ماهیدشت ( کرمانشاه ) انجام گرفت . آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به اجزاءدر آمد ،در این آزمایش فاکتور رقم در سه سطح شامل جم ،ILC -482و ۱۲-۶۰-۳۱و فاکتور تراکم در سه سطح۱۹ ، ۲۸ و ۵۷ بوته در متر مربع بکار گرفته شد .روند پر شدن دانه ، اجزاء عملکرد و صفات زراعی مانند ، عملکرد بیوماس ، شاخص برداشت ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف ، تعداد دانه در بوته ، تعداد گره در ساقه اصلی ، ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی ،وزن صد دانه ، فاصله اولین غلاف از سطح خاک و فاصله اولین شاخه فرعی از سطح خاک و مراحل فنولوژیک ارقام نخود براساس شاخص حرارت نور روزانه(photo GDD)تعیین گردید . نتایج بدست آمده نشان داد که از نظر دوره پر شدن دانه ، بیشترین سرعت مربوط به تراکم ۲۸ بوته در متر مربع و رقم ILC-482 می باشد .رقم و تراکم تاثیر معنی داری بر روی عملکرد دانه ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در بوته ، وزن صد دانه ،ارتفاع بوته ، فاصله اولین شاخه فرعی و فاصله و اولین غلاف از سطح خاک داشتند ولی تعداد شاخه فرعی تحت تاثیر تراکم و تعداد گره در ساقه اصلی و شاخص برداشت تحت تاثیر رقم قرار گرفتند . بیشترین میزان شاخص حرارت نور روزانه مربوط به رقم۱۲-۶۰-۳۱ بود و بیشترین عملکرد دانه را رقم۱۲-۶۰-۳۱ و تراکم ۲۸ بوته در متر مربع به خود اختصاص داد .