سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی محسنی دلارستاقی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل
حمید رضا مبصر – استاد یار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علی خورگامی – استاد یار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
یوسف نیک نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل

چکیده:

منظور بررسی تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه محصول رتون برنج ، آزمایشی در سال ۱۳۸۵ به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. بطوریکه ژنوتیپ های برنج در سه سطح (زودرس طارم هاشمی، متوسط رس فجر و دیررس ند ا) بعنوان عامل اصلی و شش سطح تراکم کاشت شامل (۱۲۰، ۱۰۰، ۸۰، ۶۰، ۴۰ و ۲۰ بوته در متر مربع )، عامل فرعی را تشکیل دادند . نتایج نشان داد که رقم های فجر و ندا قابلیت توانایی تولید رتون را نداشتند ، ولی د ر رقم زودرس طارم هاشمی با افزایش تراکم تا ۱۲۰ بوته در مترمربع بر تعداد پنجه و پنجه های موثر در بوته کاسته و بر تعداد خوشه در متر مربع محصول رتون افزوده گردید . تعداد کل خوشه چه در خوشه، درصد خوشه چه های پر شده، وزن هزار دانه و طول خوشه محصول رتون از نظر آماری تحت تأثیر تراکم بوته قرار نگرفتند . حداکثر عملکرد دانه رتون برای تراکم های ۱۰۰ و ۱۲۰ بوته در مترمربع ( ۱۰۴ گرم در مترمربع) و کمترین آن برای تراکم ۲۰ بوته در متر مربع ( ۶۴ گرم در مترمربع) به دست آمد.