سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهام ابرازه – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی رحیمی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد بانکه ساز – کارشناس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی تا ثیر تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای، آزمایشی به صورت کر ت های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد . عوامل مورد مطالعه شامل تراکم کاشت به عنوان عامل اصلی در سه سطح ۷۰۰۰۰، ۸۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ بوته در هکتار ، فاصله بین ردیف به عنوان عامل فرعی در سه سطح ۷۰، ۷۵، ۸۰ سانتی متر و الگوی کاشت به عنوان عامل فرعی فرعی با دو سطح کشت تک ردیفه و دو ردیفه در نظر گرفته شد . نتایج به دس ت آمده نشان داد، اثر تراکم بر عملکرد دانه، وزن بلال، وزن صد دانه و تعداد دانه در ردیف معنی دار بوده، و تراکم ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار بیشترین تاثیر را بر صفات فوق الذکر داشت . اثر الگوی کاشت بر عملکرد دانه، وزن بلال و وزن صد دانه معنی دار بوده و الگوی کاشت دو رد یفه بیشترین تاثیر را بر صفات فوق الذکر داشت ولی بر تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف در بلال بی تاثیر بود . نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه در بوته و وزن بلال از تراکم ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار و الگوی کاشت دو ردیفه به دست آمد و به علاوه کمترین مقدار دو صفت مذکور از تراکم ۱۰۰۰۰۰ بوته در هکتار و الگوی کاشت تک ردیفه حاصل شد.