سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا ضرغامی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کرج
احمد رضا بلندی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسن حمیدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

در این تحقیق اثر تراکم ها ی کاشت مختلف گیاهچه های حاصل از کشت بافت بر تولید مینی تیوبر دو رقم سیب زمینی به نامهای مارفونا و آگریا در گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت . در ابتدا از طریق کشت قلمه گیاهچه های به تعداد مورد نیاز روی محیط MS جامد گیاهچه تولید گردید. یک ماه پس از کشت، گیاهچه ها به گلخانه منتقل و با پنج تراکم کاشت شامل ۱ ، ۲، ۴، ۶ و ۸ گیاهچه در گلدان کشت گردیدند. چهار ماه پس از کشت مینی تیوبرهای تولید شده در هر گلدان به صورت جداگانه برداشت و تعداد و وزن آنها یادداشت گردید . نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش تراکم ، تعداد مینی تیوبر در هر گلدان افزایش می یابد اما غده های حاصل کوچکتر خواهند بود . از نظر تعداد مینی تیو بر تولید شده در هر گلدان ، تراکم کاشت ۶ گیاهچه نسبت به دیگر تراکم ها برتری نشان داد . از لحاظ میانگین وزن مینی تیوبر ها تراکم های کاشت ۲ ، ۴ و ۶ گیاهچه در یک گروه قرار گرفتند ، اگر چه تراکم ۴ گیاهچه میانگین وزنی بالاتری نشان داد . نتایج این مطالعه حاکی از برتری رقم مارفونا نسبت به رقم آگریا برای کلیه صفات اندازه گیری شده وابسته به عملکرد ، می باشد.