سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد رضا بلندی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد
حسن حمیدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات اندازه میکروتیوبر و تراکم کشت بر روی صفات مرتبط با مینی تیوبر ، میکروتیوبرهای حاصل از دو رقم سیب زمینی بنام های آگریا و مارفونا که دارای سه اندازه کوچکتر از ۵، ۵-۱۰ و بزرگتر از ۱۰ میلیمتر بودند به عنوان ماده گیاهی در این آزمایش مورد اس تفاده قرار گرفتند. میکروتیوبرها با سه تراکم ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ عدد در متر مربع کشت شدند . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید . در این تحقیق تعداد و وزن مینی تیوبرها در واحد سطح و همچنین میانگین قطر و وزن آنها مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج تجزیه واریانس تغییرات معنی داری را بین ژنوتیپ ها، قطر و تراکم میکروتیوبرها برای کلیه صفات مورد مطالعه نشان داد . در این تحقیق رقم مارفونا با ۲۹۱/۹۶ عدد مینی تیوبر در متر مربع در مقابل ۲۷۱/۵۹ عدد مینی تیوبر تولید شده توسط رقم آگریا عملکر د بهتری از خود نشان داد . نتایج حاکی از برتری رقم آگریا از نظر قطر و وزن مینی تیوبر های تولید شده نسبت به رقم مارفونا می باشد. در این مطالعه با افزایش قطر و تراکم میکروتیوبر، وزن کل مینی تیوبر در واحد سطح افزایش یافت، در حالیکه قطر مینی تیوبرهای تولیدی کاهش یافت.