سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
بهزاد کاظمی – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه یزد
محمد زارع عمادی – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه یزد
محمد مهدی خبیری – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:
نزدیک به کل روسازیهای موجود در کشور از جنس بتن آسفالتی هستند که به دلایل مختلف عمر کوتاهی دارند و در سالهای اولیه عمرشان دچار خرابی میشوند. یکی از مهمترین خرابیهای روسازیهای آسفالتی ترکهای خستگی هستند که به دلیل تعدد بار در جادههای کشور به وجود میآیند. ترک پوست سوسماری یا ترک خستگی در اثر گسیختگی ناشی از خستگی رویه بتن آسفالتی تحت تکرار بارگذاری ترافیکی به وجود میآید. این خرابی به صورت گستردهای در جادهها و مخصوصاً در معابر شهری به چشم میخورند که با ترمیم به موقع آنها میتوان به میزان قابلتوجهی شاخص وضعیت روسازی و در نتیجه کیفیت سواری دهی را افزایش داد. در این مقاله با تغییر در سه پارامتر نوع، سطح شدت و تراکم خرابی پوست سوسماری، میزان افت شاخص وضعیت روسازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد این نوع خرابی تأثیر زیادی در میزان افتPCI دارد کهبرای ارگانهای متولی تعمیر و نگهداری راهها میتواند قابل توجه باشد