سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود موفقی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشکده زیست شناسی،
مهدی خباز – دانشجوی مقطع دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
شاهرخ شیرازی – دانشجوی مقطع دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدرضا رستمی آزمند – مرکز خدمات درمانی درمان گستر، عضو جامعه گیاهان دارویی ایران

چکیده:

مورفین اثرات وسیعی در بدن ا یجاد می کند، از جمله تغییر در فشار خون و دما ی بدن . از طرفی مطالعات نشان داده اند که در شرا یط وابستگی به مورفین پاسخ دهی بسیاری از بافت ها ی بدن به مورفین تغییر می کند . در این مطالعه میزان تغییرات دمای بدن به صورت داخل رکتال به دنبال تزریق ز یرجلد ی یک دوز مورفین در موش ها ی صحرا یی نر وابسته به مورفین با موش ها ی سالم مقا یسه گرد ید . نتایج : نتایج نشان داد که تزریق ز یر جلدی یک دوز مرفین ) ۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن ) ، باعث افزا یش معنی دار دما ی بدن موش ها ی وابسته تا ۱/۴ درجه سانتی گراد و در موش ها ی سالم تا ۴/۸ درجه سانتی گراد گردید که در هر دو گروه تا پا یان زمان آزما یش ادامه داشت . اما مقا یسه درصد افزا یش دما در حیوانات وابسته و سالم اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد . نتیجه گیری : این نتایج پیشنهاد می کند که با وجود تغییر در پاسخ دهی بدن به مورفین د ر زمان وابستگی، تزریق ز یر جلدی یک دوز مورفین باعث افزایش دما ی بدن در حیوانات وابسته به مورفین مشابه با حیوانات سالم می گردد .