سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رقیه موسوی –
علیرضا مرادی –

چکیده:

پژوهش حاضر که به صورت طرح شبه تجربی به روش پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و اندازه گیری مکرر انجام شده است . بدنبال بررسی اثر تعارضات زناشوئی و والد ینی بر ایجاد اختلالات اضطرابی کودکان و بالاخصاختلال اضطراب جدایی و اثر بخشی دیدگاه خانواده درمانی ساختاری در درمان این اختلالات است . جامعه آماری در پژوهش شامل کودکان کلاس اول تا پنجم ابتدایی مبتلا به اختلال و خانواده های آنان بود . بدین منظور ( ۴ ٠ ) خانواده با یک فرزند مبتلا به اختلالSAD از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . که بطور تصادفی در ٢ گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند برنامه مداخله ای از پیش طراحی شده به گروه آزمایش ارائه و نتایج اثرات مداخله با گروه کنترل مقایسه شد و ایتا نتایج یافته ها در مراحل پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری موردمقایسه قرار گرفت به منظور سنجش تعارضات زناشویی ، والدینی و بررسی عملکرد خانواده در حوزه های مختلف و نیز ارزیابی اضطراب کودکان از مقیاس های رضایت زناشوئی انریچ ، پرسشنامه عملکردخانواده ( محقق نامه ) و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس استفاده شده است ، هر سه آزمون قبلا در ایران هنجاریابی شده و از اعتبار و روایی خوبی برخوردار هستند