سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا فراهانی – دانشجوی دکتری دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایرج ستاری فر – استادیاردانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله تنشهای پسماند ایجاد شده در اتصالات س ربه سر جوشکاری شده ورق، با انجام تحلیل ترمو-الاستو-پلاستیک و به روش المان محدود محاسبه شده است. جهت ارزیابی صحت نتایج به دست آمده، نتایج این آنالیز با نتایج حاصل از اندازه گیری تجربی تنشهای پسماند با استفاده از روش کرنش سنجی سوراخ مقایسه شده است. مدل به دست آمده از این فعالیت، جهت بررسی اثر تعداد پاس جوشی بر بزرگی و توزیع تنشهای پسماند در اتصالات جوشی سربه سر ورق مورد استفاده قرار گرفت. کاهش شدید تنشهای پسماند طولی و عرضی با افزایش تعداد پاسهای جوشی در سطوح میانی ورق مشاهده شد.