سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد صفایی – پژوهشکدة علوم کامپیوتر، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ؛ دانشکدة م
محمود فتحی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد خونساری – دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده:

کارآیی شبکههای مستقیم با سوئیچینگ PCS تحت الگوی ترافیک یکنواخت در سالهای اخیر بررسی شده است. اما فرض یکنواخت بودن ترافیک همیشه برقرار نیس ت؛ زیرا در عمل بسیاری از کاربردهای موازی وجود دارند که رفتاری غیر یکنواخت را از خویش به نمایش می گذارند. در این مقاله ما ، در شبک ههای توری مدور، تعداد بهی نة کانالهای مجازی را تحت الگوهای توزیع ترافیکی یکنواخت و غیر یکنواخت آدرس مقصد پیامهای تولیدی بررسی کرده ایم. این بررسی از آن رو سودمند است که می توا ند به برآورد مناسبی از عوامل هزین ه-کارآیی برای تعداد مختلفی
از کانا لهای مجازی در هر کانال فیزیکی منجر گرد د. نتایج حاصل از شبیه سازیها نشان م یدهند که گزینش بهترین تعداد کانال های مجازی، وابستگی زیادی به چندین پارامتر، به ویژه الگوی ترافیکی بهکار رفته در شبکه دارد.