سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی الهی گل – کارشناس ارشد هواشناسی
سهراب حجام – عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

رودخانه امامه یکی از شاخه های رودخانه جاجرود بوده که به سد لتیان منتهی می شوند . این سد ، قسمت اعظمی از نیاز آبی شهر تهران را تامین می کند، لذا مطالعات هیدرواقلیمی روی این رودخانـه حـائز اهمیـت اسـت . در ایـن مطالعـه جزئیاتی از میانگین های هیدرواقلیمی در حوض ه رودخانه امامه توصیف و تکامل تدریجی آنها از سال ۱۳۵۰ تـا ۱۳۸۲ بررسی شده است که روند افزایشی معنی داری در میانگین دمای تمام فصول سال، مشاهده می شود . میزان افزایش دمـا در کل حوضه طی دوره ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۲ از حدود ۱,۷ درجه سانتی گراد ( در پاییز ) تا حدود ۳,۸ درجه سان تی گـراد ( در زمستان ) متغییر می باشد . میانگین بارندگی سالانه روی کل حوضه، گسترش واضح ی را نشان نمی دهد . میانگین رواناب سالانه، به شدت قابل تغییراست و روند مشخصی را در دوره مورد بررسی نشان نمی دهـد . امـا بـرای بیـشینه روانـاب روزانه، می توان گسترشی به سمت افزایش مق ادیر، مشاهده نمود . اگر این تغییرات در آینده ادامه داشـته باشـد، ممکـن است تعداد و شدت سیل ها در رودخانه امامه، افزایش پیدا کند