سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عبدالصالح رنگ آور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

فرسایش خاک به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مهم بوده و ممکن است زیانهای غیر قابل جبرانی را به منطقه وارد آورد. برای بهره برداری بهینه از اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی، کنترل و مبارزه با فرسایش خاک لازم و ضروری است. عوامل متعددی بر میزان تولید رسوب و فرسایش خاک حوزه موثرند که از آن جمله پوشش گیاهی، شیب ، مساحت حوزه، خاک، بارندگی و رواناب را می توان نام برد. در این تحقیق، اثر تغییرات عمق خاک، طول شیب و زاویه شیب بر میزان تلفات سالانه خاک، با استفاده از داده های جمع آوری شده از پلاتهای آزمایشی پایگاه تحقیقات سنگانه واقع در ۱۰۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان مشهد مورد ارزیابی قرار گرفته است.به منظور انجام این پژوهش، رابطه همبستگی بین هر کدام از عوامل سه گانه مورد بررسی و مقدار تلفات خاک و برای تک تک پلاتهای منتخب، محاسبه و نتایج حاصله تحلیل و ارزیابی شده است. این بررسی رابطه مستقیم میزان تولید سالانه رسوب را با زاویه و طول شیب و نسبت عکس آن را با عمق خاک نشان میدهد.