سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن عبدی جان نثار – کارشناس نصب شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران IOEC
مهرداد صباغی – عضو هیات علمی پژوهشکدهی فناوریهای نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشاور
محسن بهرامی – دانشیار دانشکده ی مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روش محاسبه ی دینامیک باد بر بدنه ی شناور جرثقیل دار ابوذر ۱۲۰۰ ونیز تاثیر جهت وزش باد و سرعت وزش باد بر مقدار مولفه های باد، مورد بررسی قرار گرفته است. دینامیک ناشی از باد روی بدنه شناور به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : نیروی استاتیکی طولی باد، نیروی استاتیکی عرضی باد و ممان استاتیکی حول محور قائم ناشی از باد. در محاسبات فرض می شود که تعداد حالاتی که وزش بادها، بصورت وزش جبهه تندباد و توفان باشند، قابل صرفنظر کردن هستند ، و لیکن برای اطمینان بیشتر ضرایبی برای این دو حالت در نظر گرفته میشود. نیروهای فوق با داشتن متغیرهایی از قبیل چگالی جرمی هوا، سرعت وزش باد، سطح بادخور شناور درجهت عرضی و طولی، ضریب هیدرودینامیکی نیروی باد در جهت طولی وعرضی ، تابع شکلی نیروی طولی و زاویه برخورد باد محاسبه می شوند. هر یک از این نیروها نسبت به تغییر سطج وجهت وزش باد رفتار متفاوتی از خود نشان میدهند. در این مقاله رفتار هر یک از این نیروها نسبت به تغییرات مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.