سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
آرش فاضلی فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری -دانشگاه کاشان
رضا قضاوی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین -دانشگاه کاشان
محمدرضا فرزانه – دانشجوی دکتری منابع آب -دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
تغییر اقلیم در عصر حاضر به عنوان مهمترین تهدید در توسعه پایدار مطرح است. دما یکی از محسوسترین عناصر اقلیمی میباشد که ارتباط تنگاتنگ با سایر عناصر اقلیمی دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کوچک مقیاس نمایی آماری و به کارگیری مدل SDSM،اثر تغییر اقلیم بر افزایش دما در ایستگاه شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که با مقایسه مقادیر مشاهداتی و براورد مدل، میانگین دمای ماهانه در دوره واسنجی واعتبارسنجی اختلاف چندانی نداشته است، و نتایج رضایتبخش مشاهده میشود. در نهایت نتایج حاصل از مقایسه دوره پایه (۱۹۹۰-۱۹۶۱) و دوره آینده نزدیک (۲۰۳۹-۲۰۱۰) بیانگر افزایش دما در همه ماه ها میباشد که بیشترین افزایش دما در ماه جولای با مقدار ۲۴ درجه سانتی گراد و کمترین آن در ماه ژانویه با مقدار ۳ درجه سانتی گراد مشاهده میشود.