سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
عبداله ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه زابل
اکرم لالوزایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه زابل

چکیده:
انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای از طریق فعالیت های مربوط به انسان، از مهم ترین علل تغیر اقلیم در حوزه آبریز LARS-WG و مدل ریز مقیاس HARDCMدرتحقیق حاضر با استفاده از مدل ۳ است. بررسی شود.A 1BوB1 A2 مهارلو سعی شد تا تغییرات بارشی دوره ۲۰۴۵-۲۰۱۱ با استفاده از سناریوهای A 1BوA نتایج حاصل نشان داد که متوسط بارش ماهانه در کل دوره ۲۰۴۵- ۲۰۱۱حاصله از سناریو ها۲به ترتیب به میزان۱/۸ و۳/۳ میلی متر نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت این در صورتی است که ،کاهش۱/۲ میلی متر در بارش متوسط ماهانه را نسبت به دوره پایه پیش بینی کرده۱ B سناریوی است.همچنین تغییرات پیش بینی شده در ماه های سرد سال بیشتر از ماه های گرم سال می باشد.