سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
عبدالله ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه زابل
اکرم لالوزایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه زابل
جهانتاب خسروانیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گرگان
بهزاد صاحب زاده – اعضای هیئت علمی دانشکده آب و خاک_دانشگاه زابل

چکیده:
در تحقیق حاضر سعی شد تا بااستفاده ازمدل HADCM ومدل ریز مقیاس نمایی ARS-WG اقدام به تولیددادههای هواشناسی برای دوره ۴۵ ۲۰-۲۰۱۱ بااستفاده ازسناریو های A ، ۱ B و۱B1 A وخروجی این سناریو هابه مدل های IHACRES وشبکه عصبی فراخوانی شد.نتایج بیانگر این بود که هر سه سناریو ، درکل دوره ۲۰۴۵-۲۰۱۱ کاهش دبی نسبت به دوره پایه رخ خواهد داد. در مدل IHACRES، کاهش ۲۱ ، ۶ و۶/۲ درصدی و شبکه عصبی نیز کاهش۱۳ ۱۶ و ۱۵ درصدی رابرای رواناب به ترتیب برای A سیناریوها های و A ، ۱ B و۱B1 A پیش بینی شده است.