سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین داورزنی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
رحمان داوطلب – کارشناس وزارت نیرو

چکیده:

شهر شاهرود در سالهای اخیر از گسترش صنعتی رو به تزایدی برخوردار بوده است . به طوریکه بروز برخی از تغییرات اقلیمی در راستای تغییرات اقلیم جهانی برای آن خالی از احتمال نیست . در این راستا برای شهر شاهرود که در حاش یه کویر مرکزی ایران واقع شده، بارندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مطالعه به منظور بررسی وجود احتمالی تغییرات اقلیمی در شهر شاهرود انجام آزمونهای همگنی، روند و جهش بر روی پارامترهای بارندگی و حداکثر بارش ۴۲ ساعته مد نظر قرار گرفت . انتخاب این دو پا رامتر برای تعیین وجود تغییرات هم از نظر میزان بارش و هم از نظر شدت وقوع آن ( وقوع طوفانها ) بوده است . بدین منظور از آزمونهای آماری همگنی به روشهای انحرافات تجمعی و بیشینه ورسلی، روند به روشهای خطی و من کندال و
جهش به روشهای من – ویتنی ( تک جهشی ) و کروسکال – والیس ( چند جهشی ) استفاده گردید . در انتها مشخص شد که تغییرات اقلیمی در شهر شاهرود بصورت ناگهانی بروز نموده است، بطوریکه این تغییرات وقوع روندهایی را در مقیاس سالانه به دنبال داشته است .