سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل افسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف
سیروس قطبی – معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
شهاب الدین آیت اللهی – ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در روشهای ازدیاد برداشت گرمایی مانند تزریق آب داغ، علاوه بر کاهش ویسکوزیته، تغییر ترشوندگی از حالت نفت-خیس به آب-خیس و در نتیجه انجام فرآیند آشام آب به داخل ماتریکس عامل مهمی است که در افزایش برداشت مؤثر خواهد بود. دراین پژوهش، جهت بررسی اثر تغییر ترشوندگی در بازیافت نهایی طی فرآیند آشام آب داغ، نرم افزاری با قابلیت در نظر گرفتن تغییر پارامترهای مرتبط با ترشوندگی با دما بصورت داینامیک و همچنین شبی هسازی کلیه حالات فرآیند آشام تهی هشد هاست.با شبی هسازی فرآیند آشام می توان دریافت که سرعت بازیافت در فرآیند آشا مه مراستا بیشتر از سرعت بازیافت در فرآیند آشام غیره مراستا م یباشد.با افزایش دما و تغییر ترشوندگی به سمت آب-خیس بیشتر، به علت کاهش تراوایی نسبی فاز آب، سرعت بازیافت فرآیند آشام، چه در حالت ه مراستا و چه در حالت غی ره مراستا کاهش م ییابد. در عین حال از آنجایی که با تغییر ترشوندگی به سمت آب-خیس، مقدار نفت باقیمانده کاهش م ییابد بنابراین مقدار بازده نهایی افزایش خواهدیافت.