سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله ایران خواه – دانشجوی دکتری گروه شیمی دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
علی حق طلب – گروه شیمی- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم واشقانی فراهانی – گروه شیمی- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرآیند سنتز فیشر- تروپش (F-T) یکی از فرآیندهای مهم تبدیل گاز سنتز حاصل از گاز طبیعی یا زغال سنگ به فرآورده های با ارزش مایع است. محیط واکنش فو قبحرانی، ترکیبی بهینه از خواص حلال و خواص انتقال را جهت دفع موثر حرارت و افزایش سرعت انتقال واکنشگرها و محصولات مهیا م یکند. همچنین با تغییرات کوچک در فشار و تنظیم جرم حجمی در محیط فو قبحرانی، می توان شرایط محیطی را به آسانی تنظیم نمود. در این مطالعه کاتالیست کبالت بر پایه گاما آلومینا, برای واکنش فیشر- تروپش در حضور سیال فو قبحرانی هگزان نرمال, مورد مطالعه قرار گرفته است. مقایسه ای بین جنبه های واکنش در فاز گاز و فاز فو قبحرانی انجام شده است. همچنین تاثیر فشار بر عملکرد واکنش در فاز فو قبحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. درصد تبدیل بیشت ر ، درصد گزین شپذیری متان کمتر در فاز فو قبحرانی نسبت به فاز گاز مشاهده شد همچنین انتقال حرارت سریع از سطح کاتالیست و کاهش خطر پدیده فرار دما در فاز فو قبحرانی مشاهده شد. همچنین با افزایش فشار در محیط فو قبحرانی تا فشارbar ۵۵ درصد تبدیل افزایش یافته ولی با افزایش آن تا bar ۶۵ مقدار آن کاهش می یابد. گزینش پذیریدی اکسید کربن نیز چنین روندی را داشته، اما گزینش پذیری متان با افزایش فشار، افزایش می یابد.