سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمجید یاداورنیکروش – استادیار ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعت آب و برق،دانشکده مهندسی مکانیک
سعید نظامی وند چگینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت آب و برق، دانشکده

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی با استفاده از فاکتور شدت تنش، ارتعاشات آزاد یک صفحه ی ترکدار،با ترک سرتاسری مورد بررسی قرار گرفته است.ترک در نظر گرفته شده،موازی یکی از لبههای صفحه می باشد.با فرضباز بودن ترک در تمام شرایط دینامیکیمی توان از اثرات غیر خطی ارتعاشات صفحه اجتناب کرد.سه لبه ی صفحه ی مورد نظر دارای شرایط مرزی با تکیه گاه ساده بوده و لبه ی چهارم آزاد می باشد.حضور ترک باعث ایجاد انعطاف پذیری موضعی در محل ترک می شود.این انعطاف پذیری با فاکتور شدت تنش مدل شده است.با در نظر گرفتن این حقیقت که خط ترکصفحه را به دو بخش تقسیم می کند،و همچنین با اعمال شرایط مرزی( در محل ترک و لبه های صفحه) به توابع شکل مود هر بخش، تحلیل ارتعاشات صفحه ی ترکدار به یک مسئله ی مقدار ویژه تبدیل شده است.و اثر تغییر مشخصات ترک بر این مقادیر ویژه مطالعه و امکان تشخیص ترک با مطالعه ی تغییرات فرکانس ارتعاشات بررسی شده است.همچنین الگوی ریاضی مناسب برای تغییرات فرکانس طبیعی بر حسب مشخصات ترک ارائه شده است