سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
فائزه فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه بیرجند
محمد ساغری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه بیرجند
مسلم رستم پور – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه بیرجند
حامد فروغی فر – استادیار گروه زراعت،دانشکده کشاورزی،دانشگاه بیرجند

چکیده:
انجام عملیات بوته کاری و احیای مراتع تخریب یا فته از طریق تولیدوتامین نهال های مناسب در نهالستان ها،یکی از راهکارهای مهم مدیریت این مناطق است. ازجمله عوامل موثر برکیفیت نهال ها، می توان به خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک اشاره کرد. درآزمایش حاضر به بررسی اثر تغییرمقدار ماده آلی خاک بر دو خصوصیت زیستی گیاه Atriplex lentiformisپرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مقدار ماده آلی خاک برطول ساقچه اثرمثبت ومعنی داری (درسطح ۵%)داشته اما برطول ریشه چه تاثیری نداشته است. افزایش طول ساقچه درنتیجه افزایش مقدار ماده آلی خاک تاحد معینی نشان دهنده آن است که باافزایش مقدار مادهآلی خاک می توان نهال هایی باکیفیت بالاتر تولید نمود که در نتیجه میزان موفقیت عملیاتی نظیر مرتعکاری واحیا مراتع را افزایش خواهد داد.