سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه اعلم الهدی – دانشجوی دکتری
سعید حشمتی منش – استادیار دانشگاه تهران
ابوالقاسم عطائی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگ

چکیده:

در این تحقیق اثر تغییر مقدار Al نسبت به حالت استوکیومتری در روند تشکیل فازها در تهیه نانو کامپوزیت Al2O3/ –TiAlγ به روش آسیاکاری مخلوط پودرهای TiO2 – Al و تف جوشی پودر آسیاکاری شده بررسی شده است. در این بررسی مقدار Al مازاد به مقدار ۱۰ و ۲۰% نسبت به حالت استوکیومتری در واکنشی که منجر به تشکیل TiAl / Al2O3 می شود، در نظر گرفته شد و اثر این افزایش بر رفتار حرارتی پودر آسیا شده با استفاده از DTAبررسی شد. نتایج آنالیز حرارتی این نمونه ها نشان می دهد که با افزایش میزان Al در نمونه، شدت واکنش آلومینوترمی افزایش می یابد و دمای تشکیل فازهای نهایی کاهش پیدا می کند. همچنین اثر مقدار Al اولیه بر رفتار تف جوشی نمونه ها با روشهای XRD و SEM بررسی شد. بررسی XRD این نمونه ها بیانگر کاهش تشکیل فاز Ti3Al با افزایش میزان Al نسبت به حالت استکیومتری است.