سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رمضانی مقدم – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان‐ بخش تحقیقات پنبه کاشمر

چکیده:

در سال ۱۳۸۱، ۴ والد برتر انتخابی حاصل از طرح های تحقیقاتی شوری پنبه در سال های قبل ، به طر یقه د رون واریته ای تلاقی داده شدند. والدین پدری در محیط بدون تنش و والدین مادری در تنش شوری کشت گردیدند . برای انجام دورگ گیری هر واریته در مزرعه شور اخته شده و با گرده گل همان واریته حاصل از مزرعه بدون تنشتلقیح شد . بذور دورگ و والدین خودگشن در انبار نگهدار ی گردید ه و در سال ٨٢ در قالب دو آزمایش جداگانه (محیط تنش و غیر تنش ) با طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ک شت گردیدند . در تجزیه واریانس صفات در دو محیط برای اغلب صفات مورد اندازه گیری اثر ژنوتیپ معنی دار نگردید . همچنین در مقایسه متعامد اختلاف عملکرد دورگ ها با والدین در محیط تنش شوری معنی دار نگردیده و در محیط غیر تنش در سطح ٥% معنی دار گردید.