سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی یحیی آبادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی پتانسیل تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توسط سویه های مختلف باکتری ریزوبیوم، آزمایشی در سال ۱۳۸۲ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با تعداد هشت تیمار و چهار تکر ار انجام شد که که در آن اثر شش سویه باکتری ریزوبیوم همزیست لوبیا بر پارامترهای مختلف گیاه لوبیا چیتی در دو منطقه از استان اصفهان (دهاقان و اسفرجان ) بررسی شد . تیمار ها شامل سویه های مختلف باکتری ریزوبیوم به همراه یک تیمار مصرف کود نیتروژن به میزان ۴۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار و شاهد (بدون مصرف کود و عدم تلقیح) بودند. نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که بین سوی ههای مختلف باکتری ریزوبیوم تلقیح شده با بذر لوبیا اختلاف معنی داری از لحاظ صفات وزن خشک اندام هوایی، مقدار کل جذب ازت، تعداد گره ها، وزن گره ها و عملکرد دانه وجود داشت . در منطقه دهاقان تلقیح بذر با سویه L-75 و در منطقه اسفرجان تلقیح بذر با سویه های L-154 و L-139 باعث افزایش در هر صفات مورد نظر شدند. نتایج نشان دادند که تلقیح سویه های مختلف باکتری با بذر لوبیا موجب افزایش در جذب برخی عناصر ریزمغذی شده است.