سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی دادار – دانشجوی دکتری باغبانی- کارشناس مدیریت جهادکشاورزی شیروان
مصطفی مصطفویی – دکتری باغبانی- استاد پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علیرضا طلایی – دکتری باغبانی- استاد دانشگاه تهران
احمد خلیقی – دکتری باغبانی- استاد دانشگاه تهران

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر جنین و مواد غذایی (N,P,K) در جلوگیری از ریزش سیب گلدن دلیشیز در شیروان در دهستان سیفکانلو انجام شد.طرح آماری مورد استفاده فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار و دو فاکتور بود( فاکتور A شاملa1= مرحله اول ریزشa2= مرحله دوم ریزش یا ریزش در خرداد ماهa3= مرحله سوم ریزش یا دو هفته قبل از برداشت.فاکتور B شامل b1= میوه‌های سالم b2= میوه‌های ریزش کرده. موارد اندازه‌گیری شده عبارتند از ۱- تلقیح ۲- ازت ۳- فسفر ۴- پتاس. ریزش میوه در مرحله اول بلافاصله بعد از ریختن گلبرگها شروع شده و به مدت سه هفته ادامه پیدا کرد. در این مرحله میوه‌هایی ریزش کردند که تعداد دانه‌ها کمتر از دو عدد بودند. و یا اینکه عمل تلقیح در آنها به طور ناقص انجام گرفته بود. سیب‌هایی که دارای ۵ تا ۷ بذر بودند کمترین ریزش را داشتند و وزن بیشتری در مقایسه با سیب‌های دیگر برخوردار بودند. سیب‌های ریزش کرده در مقایسه با میوه‌های باقیمانده از نظر ازت دارای اختلاف بسیار معنی‌داری بودند. از نظر فسفر و پتاس تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.