سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حسن فرهنگی – دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمدحسین شاه حسینی – دانشیار مجتمع فولاد اسفراین

چکیده:

یکی از کاربردهای فولاد ۴۱۴۵ در ساخت مته های حفاری میباشـد کـه عمومـاً در شـرا یط کـاری تحـت محـ یط خورنده قرار میگیرد . فولاد مذکور جزء فولادهای استحکام بالای کم آلیاژ میباشد . در ایـن مقالـه رفتـار تـرک خوردگی تنشی ) ) SCC فـولاد ۴۱۴۵ در شـرا یط عمل یـ ات حرارتـی کـوئنچ ، کـوئنچ تمپـر ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۵۵۰ و ۶۰۰ درجه سانتیگراد مورد مطالعه قرار گرفته است . ابتدا بررسی های خواص مکان یکی و ساختاری عملیات حرارتیهای مختلف انجام و سپس حساسیت به SCC توسط آزمایش نرخ کرنش ثابت پـ ایین ) ) SSRT در دو حالـت شـرایط محیطی هوا و محلول خورنده همراه با مشاهده سطح شکست بررسی شد . نتایج حاکی از این بود که کلیه نمونههـا بهوسیله محیط ترد شده و رشد ترک و نحوه شکست بـه ناخالـصی هـا و سـاختار فـولاد بـس یار حـساس مـ یباشـد . مکانیزم شکست به وسیله تردی هیدروژنی توضیح داده میشود