سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی صدیقی – کارشناسارشد گروه صنایع ساخت تجهیزات هوافضا‐پژوهشکده علوم فناوری مک
شمس الدین میردامادی – استاد دانشگاه علم و صنعتایران
سیدحسین رضوی – استادیار دانشگاه علم و صنعتایران
حبیب فرخی الاشتی – کارشناسارشد گروه صنایع ساخت تجهیزات هوافضا‐پژوهشکده علوم فناوری مک

چکیده:

عملیات حرارتی انحلال استاندارد سوپرآلیاژهای پایه نیکل جدید قابلیت انحلال کامل رسوباتγ’ را ندارند و همواره بعد از این مرحله بخش اعظم رسوبات بصورت حل نشده در ساختار باقی میمانند. انحلال تقریبًا کامل آنها نیازمند درجه حرارتهای بالا و مدت زمانهای طولانی میباشد که باعث آسیب دیدن قطعات و پرهزینه شدن مرحله عملیات حرارتی میگردد. در این تحقیق اثر ایجاد تنشهای ترموالاستیک و اعوجاج های شبکهای در ساختار سوپر آلیاژ پایه نیکلIN738LCو تأثیر آن بر میزان انحلال رسوبات( Ni3 (Al,Ti) ) γدر مرحله انحلال مورد بررسی قرار گرفتهاست. جهت نیل به این هدف نمونههایی ار سوپرآلیاژ مذکور از طریق کوئنچهای مکرر از دمای بالا قبل از مرحله انحلال اصلی تنشدار گردیدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که تنشهای ترموالاستیکتأثیر قابل ملاحظهای را درافزایشمیزا انحلال رسوباتγ’ دارا میباشد. همچنین تحقیقات نشان داد که گرمایشجهت دار نمون هها تا دمای مرحله انحلال اصلی نیز تأثیر قابل توجهی را در افزایشمیزان انحلال رسوبات دارا میباشد.