سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
جلال محمدی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
نیراعظم خوش خلق سیما – استادیار عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:
شوری خاک یکی از عوامل محدود کننده کشاورزی است. از اثرات مهم شوری بر روی گیاهان کاهش میزان فتوسنتز به دلیل تولید اشکال اکسیژن کنشگر (ROS) است. به منظور بررسی نقش سیستم آنتی اکسیدانتی در دو گیاه Bromus. Confines و Agropyron.elongatum آزمایشی گلخانه ای دربه صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی در ۳تکرار در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران صورت گرفت. گیاهان در ۶ سطح شوری شامل (۲۰۰،۱۵۰،۱۰۰،۵۰،۰ و ۲۵۰ میلی مول Nacl) مورد ارزیابی قرارگرفتند. نمونه برداری از اندام هوایی درمرحله رشد رویشی صورت پذیرفت. شوری باعث کاهش معنی داری وزن خشک در هر دو گیاه از سطح ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم نسبت سطح شاهد شد. سطوح آنزیم های آسکوربات پراکسیداز، کاتالاز و پراکسیداز در هر دو گیاه در تمامی سطوح با افزایش شوری افزایش معنی داری یافته است.