سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا نیکزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش – استادگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
عسل روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
محمودرضا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده:

ده رقم نخود در چهار مرحله طبق مراحل فنولوژیک رشدی گیاه تحت تنش خشکی قرار گرفتند . تیمارهای تنش اعمال شده شامل آبیاری کامل ، تنش در مرحله شاخه دهی ثانویه ، تنش در مرحله گلدهی ، تنش در م رحله غلاف دهی و تنش در کل مراحل زایشی بود . صفات روز تا رسیدگی ، ارتفاع گیاه ، تعداد شاخه ثانویه و غلاف در بوته و وزن خشک بوته اندازه گیری گردید . تفاوت معنی داری بین تیمارهای آبیاری برای کلیه صفات در سطح احتمال ۱% مشاهده شد . تنش خشکی موجب تسریع نمو و کاهش طول مراحل مختلف رشد گیاه شده و در نتیجه به افت تجمع ماده خشک انجامید . همچنین مشاهده شد که تنش در مرحله شاخه دهی ثانویه بیشترین اثر کاهشی را روی صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه ی ثانویه و وزن خشک گیاه دارد. رقم ILC 3279 در شرایط تنش خشکی در کل مراحل زایشی دارای کوتاهترین دوره رسیدگی و کمترین تعداد غلاف در بوته بود. رقم ILC 482 نیز در اثر با تنش در مرحله شاخه دهی ثانویه از کمترین ارتفاع بوته برخوردار بود. در شرایط آبیاری کامل کلیه ارقام از نظر کلیه صفات اندازه گیری شده بیشترین مقادیر را نشان دادند.