سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدی – استادیار گروه آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مجتبی گلابی – مربی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا شکوه فر – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

با توجه به روند رو بهگسترش سطح زیر کشت گیاه ذرت در شهرستان اهواز از یک سو و از سوی دیگر وجود رابطه مستقیم بین افزایش عملکرد ذرت تابستانه و انجام آبیاری کامل در دوره داشت آن، سبب گردیده تا اجرای هر گونه تحقیق در خصوص نیاز ابی این محصول به نظرلازم می آید. در این تحقیق هدف بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه ذرات(هیبرید SC.704) در فصل تابستان با استفاده از تشت تبخیر کلاس A است. بر این اساس، طرحی در قالبآمای بلوک های کامل تصادقی در چهار تکرار و چهار تیمار در سال ۱۳۸۳ در زمین تحقیقاتی چنیبیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز اجرا گردید. تیمار آبیاری دارای چهار سطح T4 , T3, T2,T1 به ترتیب آبیاری پس از تبخیر ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A که به صورت تصادفی ددر کرتهای هر کدام قرار داده شدند مقایسه میانگین ها توسط ازمون چند دامنه ایدانکن انجام و بدین وسیله تیمار برتر انتخاب گردید. با توجه به تحقیقات انجام شده می توان نتیجه گرفت که برای حصول حدود ۱۲ تن عملکرد دانه در هکتار، حداقل ۹۶۰۰ متر مکعب، آب در هر هکتار مورد نیاز میباشد. همچنین با افزایش فواصل آبیاری، سرعت رشد محصول ، سرعت جذب خالص، سرعت رشد نسبی گیاه، ویژگی های برگ همچون نسبت سطح برگ و شاخص سطح برگ کاهشیافت بنابراین با انتخاب مناسب تیمار آبیاری، ترکیب مطلوبی از شاخص های رشد در سازه انداز گیاهی قابل دستیابی است و بدینوسیله می توان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد را فراهم آورد.