سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور شیرمرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج,
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج,
محمد حسین لباسچی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابراهیم شریفی عاشور آبادی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور,

چکیده:

جهت بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L) آزمایشی در سال ١٣٨٢ در محل مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج اجرا گردید . آزمایش بصورت , کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلو ک کامل تصادفی در ٤ تکرار اجرا شد .تیمارهاری آبیاری در دو سطح بعنوان عامل اصلی و تیمار ارقام گلرنگ بهاره ار اک ۲۸۱۱، KH-62-620 و IL-117 بعنوان عامل فرعی منظور گردید. جهت تعیین میزان تغییرات فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز از بافت جوان برگ بو ته ها نمونه تهیه شده و طبق روش poglia میزان آن تعیین شد. داده ها پس از جمع آوری توسط برنامه نرم افزاری آماری MSTATC تجزیه شده و میانگین ها توسط روش دا نکن مورد مقایسه قرار گرفتند . طبق نتایج حاصله تیمار تنش خشکی از میزان فعالیت گلوتانیون پراکسیداز افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد از خودشان داد . همچنین در بین ارقام مورد مقایسه اختلاف معنی دار ی در میزان فعالیت گلوتاتیون پر اکسیداز مشاهده نشد اما ارقام ار اک ٢٨١١ و KH-62-620 دارای اختلاف غیر معنی داری از نظر میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در مقایسه با رقم IL-117 از خود نشان داده است. در بین ارقام رقم IL-117 از نظر میزان فعالیت آنزیم گلوتانیون پراکسیداز نسبت به ارقام دیگر برتری داشت.