سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سلیمان جمشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ،
محمد صالحی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این پژوهش در بهار سال ۱۳۸۰ به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه ۳ رقم لوبیا چیتی (تلاش، COS16 ، ۱۱۸۱۶ ) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار، متشکل از ۳ کرت اصلی (ارقا م سازگار با شرایط آب وهوایی منطقه) و پنج کرت فرعی (اعمال تنش خشکی در مراحل مختلف رشد شامل: شاهد بدون اعمال تنش خشکی، رشد رویشی، گلدهی، غلاف دهی، پرشدن دانه) اجرا گردید. در انتهای فصل رشد صفاتی از قبیل عملکرد دانه، وزن خشک اندامهای هوایی، تعداد غلاف در بوته ، وزن خشک بذر ۱۰۰ دانه، تعداد دانه در غلاف، وزن خشک بذر و درصد پروتئین اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار در عملکرد دانه ارقام مورد بررسی بوده در صورتی که تفاوت معنی داری بین مراحل مختلف تنش خشکی برای عملکرد دانه ، وزن خشک اندامهای هوایی ، تعداد غلاف در بوته ، وزن خشک بذر ۱۰۰ دانه ، تعداد دانه درغلاف ، وزن خشک بذر و درصد پروتئین نسبت به شاهد مشاهده گردید. مراحل گل دهی ، غلاف بندی و پرشدن دانه دچار بیشترین تاثیر تنش خشکی شدند و تنش در مرحله غلاف بندی از کاهش عملکرد بیشتری در مقایسه با سایر مراحل برخوردار بود. نتایج به دست آمده از اندازه گیری درصد پروتئین بیان کننده وجود تفاوت معنی دار بین ارقام و مراحل تنش خشکی بود بطوریکه با اعمال تنش خشکی درصد پروتئین بذر نیز نسبت به شاهد کاهش یافت.