سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایمان ویسی مال امیری – کارشناس ارشد اصلاح نباتات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
رضا حق پرست – استادیار معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم (سرارود)
عزت اله فرشاد فر – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
رحمان رجبی – کارشناس ارشد معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم (سرارود)

چکیده:

تنش خشکی یکی از مهمترین فاکتورهای محدود کننده تولیدگیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک است. ازاین رو شناسایی ارقام تحمل کننده خشکی نقش مهمی را در برنامه های اصلاحی جو به عهده دارد. هدف از این مطالعه بررسی واکنش ارقام متحمل به تنش های اسمزی در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای و شناسایی صفاتی است که می توانند به انتخاب ارقام متحمل به خشکی کمک کنند، ژنوتیپهای مورد بررسی در این مطالعه واکنشهای متفاوتی نسبت به تنش خشکی ایجاد شده توسط پلی اتیلن گلیکول (PEG) در آزمایشگاه نشان دادند. در مطالعه حاضر اثرات تنش خشکی در ۲ سطح تنش و شاهد روی جوانه زنی ۲۲ ژنوتیپ جو به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار مورد بررسی قرارگرفت. در سطح تنش ، برای ایجاد تنش در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای از PEG6000 با پتانسیل اسمزی ۰/۱MPa استفاده شد . نتایج نشان داد که ژنوتیپ های مقاوم به خشکی درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بیشتری داشتند اما سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه نسبت به تغییرات پتانسیل اسمزی حساستر از درصد جوانه زنی بود. مقایسه میانگین شاخص تنش جوانه زنی (GSI) نشان داد که ژنوتیپ های شماره ۱ و ۴ از نظر این شاخص بهتر بودند