سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین قرینه – دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم قاسمی گلعدانی – دانشگاه تبریز
عبدالمهدی بخشنده – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تغییرات کیفیت بذر در طی دوره نمو و رسیدگی و همچنین عوامل محیطی موثر بر آن می توانند کیفیت بذر را تحت تاثیر قرار می دهند این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش خشکی ارقام و زمان های مختلف برداشت (مراحل نمو و رسیدگی) بر تغییرات قدرت بذر و درصد جوانه زنی و همچنین تعیین مرحله رسیدگی با حداکثر کیفیبت بذر انجام گرفت.