سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرام رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سیدعطاء اله سیادت – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
روزبه فرهودی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

برای بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد وسطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت TC647 آزمایشی بصورت فا کتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در تابستان سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین به اجراء درآمد . عوامل مورد بررسی در این آزمایش، نیتروژن در سه سطح (N1: صفرکودی، N2: 180kg/ha و N3:270kg/ha) و تنش خشکی در چهار سطح (S1:آبیاری نرمال ، S2: خشکی در مرحله رویشی، S3: خشکی در مرحله گلدهی و گرده افشانی و S4: خشکی در مرحله پر شدن دانه ) بود. عمل رد دانه بصورت معنی داری در سطح آماری پنج درصد تحت تاثیر نیترو ژن و خشکی قرار گرفت ، اما تحت تاثیر اثر متقابل خشکی و نیترو ژن قرار نگرفت. تنش خشکی عملکرد دانه را کاهش داد بطوریکه بالاترین عملکرد دانه مربوط به آبیاری نرمال با متوسط ۷/۸۳۳ تن در هکتار بود ، که تنش خشکی در مراحل رویشی ، گلدهی و گرد افشانی و پر شدن دانه، عملکرد دانه ذرت را به ترتیب ۲۴/۴۴، ۳۰/۹، ۱۱/۲۶ درصد نسبت به آبیاری نرم ال کاهش داد . افزایش نیترو ژن عملکرد دانه را افزایش داد بطوریکه بالاترین عملکرد دانه با مصرف ۲۷۰kg/ha نیتروژن با متوسط ۷/۹۶۲ تن در هکتار ملاحظه گردید . بیشترین عملکرد دانه در تیمار N3S1 (آبیاری نرمال همراه با مصرف ۲۷۰ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار) با متوسط ۹/۳ تن در هکتار بدست آمد . تعداد ردیف دانه در بلال بطور معنی داری تحت تاثیر نیترو ژن و تنش خشکی قرار نگرفت . تعداد دانه در ردیف بلال و تعداد دانه در بلال بطور معنی داری تحت تاثیر نیترو ژن و خشکی قرار گرفت . با افزایش مصرف نیترو ژن، تعداد دانه در ردیف بلال و تعداد دانه در بلال افزایش یافت . تنش خشکی تعداد دانه در ردیف بلال و تعداد دانه در بلال را کاهش داد . وزن هزار دانه بطور معنی داری تحت تاثیر نیترو ژن و خشکی قرار گرفت . با افزایش مصرف نیترو ژن، وزن هزار دانه افزایش یافت . تنش خشکی وزن هزار دانه را کاهش داد. عملکرد بیولو ژیک بطور معنی داری تحت تاثیر نیترو ژن و خشکی قرار گرفت . شاخص برداشت بطور معنی داری تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفت. نیتروژن اثر معنی داری بر شاخص برداشت نداشت.