سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حمیده حمدی محمدآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
محمود پوریوسف میاندوآب – استادیار گروه آگرواکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
فرشاد حبیبی – استاد یار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

چکیده:
به منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی کود های بیولوژیک بر روی عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی نعناعازمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی در دو سطح شامل شرایط نرمال آبیاری و تنش کم آبی و فاکتورهای فرعی شامل محرک های رشد گیاهی در پنج سطح شامل شاهد، مارماین، کدآمین، دالجین و فسفات بارور دو و زمان محلول پاشی در دو سطح محلول پاشی قبل از مرحله گلدهی و محلول پاشی بعد از مرحله گلدهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای تنش خشکی و محلول پاشی کودهای بیولوژیک، بر روی تمامی صفات مورد بررسی تأثیر آماری معنی داری داشتند. زمان محلول پاشی بر روی تعداد شاخه های فرعی و تعداد برگ در سطح احتمال ۱% تأثیر معنی دار نشان داد تنش خشکی ناشی از افزایش فواصل آبیار ارتفاع ی بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه های فرعی، تعداد برگ، وزن تر و خشک اندام های هوایی، محتوای رطوبت نسبی و میزان کلروفیل را کاهش ولی میزان نشت الکترولیت درنعناع فلفلی را افزایش داد. محلول پاشی کودهای بیولوژیک سبب افزایش تمامی صفات مورد بررسی به جز نشت الکترولیت گردید. کودهای بیولوژیک سبب کاهش میزان نشت الکترولیت گردید.