سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید علیزاده – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
اسلام مجیدی – استاد پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
قربان نورمحمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنشی خشکی و مقادیر مختلف نیتروژن بر میزان جذب عناصر غذایی نیتروژن فسفر و پتاس در گیاه ذرت رقم ۷۰۴ ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۴ با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت.فاکتورها عبارت بودند از نیتروژن شامل سه سطح (۴۵۰، ۳۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هر هکتار نیتروژن از منبع اوره ) و تنش های رطوبتی شامل: (T0) آبیاری مطلوب، (T1) تنش در مرحله رویشی پیش از گرده افشانی و ۵۰ درصد گلدهی (T2) تنش رطوبتی درمرحله زایشی دو هفته قبل از ظهور گل نر و زمانی که ۵۰ درصد گل نرظاهر شده است.(T3) تنش رطوبتی در مرحله پر شدن دانه بلافاصله بعد از خاتمه گرده افشانی و انتهای شیری شدن دانه . نتایج نشان داد کود نیتروژن در سطح احتمال ۱% در میزان جذب عناصر فسفر ، نیتروژن و پتاس موثر است . با افزایش کود نیتروژن میزان جذب عناصر نیتروژن ، فسفر و پتاس افزایش یافت.از بین تیمار های مختلف اعمال تنش خشکی ، تنش خشکی در مرحله دو هفته قبل از ظهور گل نرو همزمان با ۵۰% ظهور گل نر بیشترین اثر کاهشی را بر میزان جذب عناصر نیتروژن ، فسفر و پتاس بر جای گذاشت و کمترین اثر مربوط به تیمار آبیاری مطلوب بود. جذب پتاس با بروز تنش خشکی افزایش یافت.