سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدهادی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
سیدرضا میرحسینی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و کنترل گواهی بذر و نهال
محمدعلی مشکوه – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
مهدی سلطانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

علیر غم استفاده طولانی مدت تاغ Haloxylon Spp. در برنامه های تثبیت شن و بیابان زدائی، تا کنونحقیقات مدونی در خصوص نیاز آبی گیاه و کارایی مصرف آب در آن انجام نشده است، با روشن شدن موضوع ذکر شده امکان براورد میزان رشد با توجه به منابع آبی موجود و همچنین تراکم بهینه گیاه میسر خواهد بود . کارایی مصرف آب ) WUE) در گیاهان موضوع اصلی تحقیقات اخیر بسیاری از دانشمندان است . تعیین عواملی که بر WUE تأثیر می گذارند، هدف بسیاری از مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص نیاز آبی گیاهان می باشد . عواملی که بر WUE تأثیر می گذارد بستگی به تعریف آن دارد . ( الف ) در یک توده گیاهی، مجموع دی اکسید کربن جذب شده به حساب می آید . ( ب ) مجموع محصول تولیدی ( روی و یا در زیر سطح خاک ) و یا ( ج ) عملکرد دانه محصول . مصرف آب ممکن است بوسیله میزان تعرق T ؛ میزان تبخیر و تعرقET و یا مجموع آب خارج شده از سیستم مورد ارزیابی قرار گیرد . از عوامل موثر بر WUE میتوان به تغییر سیکل فتوسنتزی، وضعیت شاخص سطح برگ، نسبت سطح جذب داخلی تشعشع به سطح تعرق برگ و چگونگی جهت گیری روزانه شاخ و برگ گیاه اشاره کرداز عوامل محیطی موثر بر WUE میتوان به میزان رطوبت هوا، درجه حرارت، باد و محتوای رطوبتی خاک اشاره نمود برای تعیین کارایی مصرف آب در گیاه می توان با اندازه گیری میزان تبخیر و تعرق از روش مستقیم و یا غیر مستقیم به این مهم دست یافت . در روش مستقیم با استفاده از اصل بیلان جرمی در یک حجم کنترل شده از خاک این عمل صورت میگیرد